Algemene Reisvoorwaarden
Boek Mijn Slovenië

Je kunt de Algemene Reisvoorwaarden ook hier downloaden.

Artikel 1: Definities en algemene bepalingen

1.1 Mooie Besede: de eigenaar van Boek Mijn Slovenië op mijnslovenie.com en de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Mooie Besede is statutair gevestigd te Koningin Wilhelminalaan 134, 2274AM Voorburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61688142.

1.2 Reiziger: een natuurlijk persoon die gebruik maakt van een door Mooie Besede aangeboden Reis of een natuurlijk- of rechtspersoon die, als contractspartij, een Reis boekt bij Mooie Besede voor een ander natuurlijk- of rechtspersoon.

1.3 Reis: een overeenkomst tussen Mooie Besede en de Reiziger, waarbij Mooie Besede zich jegens de Reiziger verplicht tot het leveren van een Reis waarbij de Reiziger minimaal 24 uur op een bestemming verblijft en daarbij gebruik maakt van tenminste via Mooie Besede geboekt vervoer en verblijf. Indien de Reiziger geen gebruik maakt van vervoer of verblijf, dient de Reiziger gebruik te maken van een andere toeristische dienst, wil er sprake zijn van een Reis als bedoeld in dit artikel.

1.4 Deze algemene voorwaarden van Mooie Besede zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Mooie Besede en de Reiziger. Indien er geen sprake is van een Reis als bedoeld in artikel

1.3 zullen de bepalingen uit deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing zijn, tenzij anders aangegeven.

1.5 De Reiziger kan een gesloten overeenkomst niet herroepen op basis van het uit de Wet koop op afstand toekomende herroepingsrecht.

Artikel 2: Verplichtingen voor de Reiziger

2.1 De Reiziger is verplicht alle gegevens waar Mooie Besede om verzoekt correct en naar waarheid op te geven. Eventuele wijzigingen in de gegevens van de Reiziger dienen direct aan Mooie Besede te worden doorgegeven.

2.2 In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 2.1 dient de Reiziger Mooie Besede in ieder geval te informeren over informatie betreffende de Reiziger die van invloed kan zijn op de uitvoering van de Overeenkomst. Onder dergelijk informatie wordt in ieder geval verstaan: beperkte mobiliteit, minderjarigheid en de medische bijzonderheden van de Reiziger. Indien dergelijke informatie (ten onrechte) niet verstrek wordt of onjuiste informatie verstrekt wordt, is Mooie Besede nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de Reiziger mocht lijden als gevolg van het niet of onjuist opgegeven van de bedoelde informatie.

2.3 Mooie Besede behoudt zich, ook namens de vervoeder, het recht voor om van een Reiziger bepaalde medische verklaringen te verlangen. De Reiziger zal Mooie Besede of de vervoerde deze medische verklaring niet op onredelijke gronden onthouden. Indien na een verzoek door Mooie Besede of de vervoeder een medische verklaring niet overlegt kan worden, behoudt Mooie Besede en/of de vervoerder zich het recht voor om de Reiziger geen vervoer te verlenen.

2.4 Indien op basis van de medische gesteldheid van een Reiziger aanpassingen of toevoegingen aan de Reis moeten worden gedaan, zullen Mooie Besede en de Reiziger hierover in overleg treden. De kosten voor dergelijke wijzigingen in de Reis zullen te allen tijde in rekening worden gebracht door Mooie Besede.

2.5 De Reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart. Indien de Reiziger de Reis niet
(geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, is dit te allen tijde voor rekening en risico van de Reiziger.

2.6 De Reiziger dient alle aanwijzing van (vertegenwoordigers van) Mooie Besede op te volgen welke noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de Reis. Eventuele schade die mocht ontstaan als gevolg van het niet naleven van deze aanwijzingen zal op de Reiziger verhaalt worden.

2.7 Mooie Besede heeft het recht een Reiziger de verdere deelname aan een Reis te ontzeggen indien het gedrag van de Reiziger de Reis op zodanige wijze beïnvloedt dat een adequate voortzetting van de Reis in het geding komt. De eventuele kosten die de Reiziger mocht maken als gevolg van het niet verder kunnen deelnemen aan de Reis als gevolg van het gedrag van de Reiziger, komen voor rekening van de Reiziger.

2.8 De Reiziger dient op de overeengekomen tijden aanwezig zijn op de overeengekomen plaats welke noodzakelijke is voor een goede uitvoering van de Reis. De Reiziger dient tussentijds na te gaan of er eventuele wijzigingen in vertrektijden en vertrekplaatsen zijn geweest.

Artikel 3: Tot stand komen van een overeenkomst

3.1 Een overeenkomst tussen Mooie Besede en de Reiziger komt tot stand door aanvaarding door de Reiziger van een door Mooie Besede gedaan aanbod.

3.2 Een overeenkomst kan zowel direct plaatsvinden of door bemiddeling van een derde.

3.3 Nadat een overeenkomst tot stand is gekomen zal Mooie Besede de overeenkomst zo spoedig mogelijk bevestigen aan de Reiziger.

3.4 Indien de Reiziger via internet een Reis boekt is de Reiziger gebonden aan de overeenkomst op het moment dat Mooie Besede de overeenkomst via e-mail heeft bevestigd aan de Reiziger.

3.5 Indien een derde namens of ten behoeve van de Reiziger een overeenkomst aangaat, is deze derde hoofdelijk aansprakelijk voor de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Mooie Besede zal in dat geval al het communicatie- en betalingsverkeer uitsluitend via deze derde laten verlopen. De Reiziger blijft, naast deze derde, aansprakelijk voor zijn/haar deel in de overeenkomst.

Artikel 4 Herroeping & wijziging

4.1 Het aanbod van Mooie Besede is vrijblijvend. Een aanbod mag door Mooie Besede herroepen worden indien de Reis tegen een onjuiste prijs is aangeboden of vanwege andere onjuistheden in het aanbod. Indien Mooie Besede wenst over te gaan tot herroeping van een Aanbod dient zij dit binnen 12 uur na ontdekking van het onjuiste aanbod te doen. Mocht de Reiziger enige betaling hebben verricht, dient Mooie Besede deze betaling direct te restitueren.

4.2 Indien een Reis een aantal minimum deelnemers vereist, is Mooie Besede gerechtigd de overeenkomst met de Reiziger op te zeggen indien het minimum aantal deelnemers niet is bereikt. Dit recht ontstaat alleen indien Mooie Besede in haar aanbod een duidelijk voorbehoud heeft gemaakt met betrekking tot het minimaal aantal deelnemers.

4.3 Mooie Besede zal de Reiziger bij de bevestiging van de overeenkomst informeren over de vertrek- en aankomsttijden. De door Mooie Besede opgegeven vertrek- en aankomsttijden zijn in beginsel definitief, tenzij de wijziging van de vertrek- en/of aankomsttijden niet een onredelijke wijziging van de Reis betekenen. De Reiziger zal derhalve dan ook akkoord gaan met redelijke wijzigingen in de vertrek- en/of aankomsttijden. Indien de wijziging van dien aard zijn dat van een redelijke wijziging geen sprake meer is, heeft de Reiziger het recht om de overeenkomst te ontbinden.

4.4 De Reiziger kan Mooie Besede verzoeken om wijzigingen in een reeds geboekte Reis door te voeren. Mooie Besede is op geen enkele wijze verplicht een door de Reiziger verzochte wijziging door te voeren, maar zal de inwilliging van het verzoek niet op onredelijke gronden onthouden. Indien Mooie Besede een door de Reiziger verzochte wijziging doorvoert, zullen eventuele meerkosten direct door de Reiziger voldaan moeten worden.

4.5 Indien Mooie Besede een door de Reiziger verzochte wijziging in de Reis niet doorvoert, blijft de oorspronkelijk Reis gehandhaafd, tenzij de Reiziger de Reis annuleert. In geval van annulering is hetgeen in artikel 7 van toepassing.

4.6 De Reiziger is gerechtigd om Mooie Besede te verzoeken om een vervangende Reiziger voor de Reis op te geven. Mooie Besede zal een dergelijk verzoek alleen in behandeling nemen indien de andere Reiziger voldoet aan alle aan de Reis gestelde voorwaarden, het verzoek tijdig, doch uiterlijk 7 dagen voor de vertrekdatum is gedaan en de uitvoerder van de Reis geen voorwaarden heeft die deze vervanging niet toestaan.

4.7 Indien een Reiziger als vervanger van een eerdere Reiziger deelneemt aan de Reis, blijven beide Reizigers hoofdelijke verbonden voor de voldoening van de verschuldigde reissom.

4.8 Aan zowel de wijziging van de Reis als aan de vervanging van een Reiziger zijn kosten verbonden welke Mooie Besede in rekening zal brengen bij de Reiziger.

Artikel 5: Prijs & betaling

5.1 De door Mooie Besede gepubliceerde prijzen zijn per persoon, tenzij anders aangegeven.

5.2 De door Mooie Besede gepubliceerde prijzen zijn inclusief alle kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met de door Mooie Besede aangeboden Reis. Eventuele kosten die niet onlosmakelijk verbonden zijn met de Reis of ten tijde van de publicatie niet te voorzien waren, vallen niet onder de reissom. Mooie Besede is gerechtigd kosten die buiten de aangeboden reissom vallen, zoals aanvullende diensten, BTW verhoging etc., aan de Reiziger in rekening te brengen.

5.3 De Reiziger dient bij het tot stand komen van de overeenkomst een aanbetaling van 11-17% van de totale reissom aan Mooie Besede te voldoen. Indien een grotere aanbetaling verricht dient te worden bij het tot stand komen van de overeenkomst zal Mooie Besede dit in het aanbod kenbaar maken.

5.4 Het resterende verschuldigde deel van de reissom dient uiterlijk 45 dagen voorafgaand aan de Reis te worden voldaan aan Mooie Besede. Indien de overeenkomst binnen 45 dagen voorafgaand aan de Reis tot stand komt, dient de Reiziger bij het tot stand komen van de overeenkomst de gehele reissom aan Mooie Besede te voldoen.

5.5 Indien de Reiziger niet tijdig aan de gestelde betalingsverplichtingen voldoet, zal Mooie Besede de Reiziger een herinnering sturen en de Reiziger een termijn van 14 dagen gunnen om alsnog aan de betalingsverplichtingen te voldoen.

5.6 Indien de Reiziger na de termijn van 14 dagen nog niet aan de gestelde betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de Reiziger in verzuim. Vanaf het moment dat de Reiziger in verzuim is, is de Reiziger de wettelijke rente verschuldigd en buitengerechtelijke incassokosten. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen in beginsel 15% van de hoofdsom met een minimum van € 45,-.

5.7 Indien de Reiziger in verzuim is en na 14 dagen in verzuim te zijn nog niet aan de gestelde betalingsverplichtingen heeft voldaan, wordt de overeenkomst geacht door de Reiziger geannuleerd te zijn. In dat geval zullen de annuleringskosten overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 7 in rekening worden gebracht.

Artikel 6: Verplichtingen Mooie Besede

6.1 Mooie Besede is verplicht om de benodigde reisdocumenten 10 dagen voorafgaand aan de Reis ter beschikking te stellen aan de Reiziger. Het beschikbaar stellen van de reisdocumenten kan zowel per post als e-mail plaatsvinden.

6.2 Indien een Reis korter dan 10 dagen voor vertrek wordt geboekt, zal Mooie Besede de reisdocumenten zo spoedig mogelijk na het tot stand komen van de overeenkomst aan de Reiziger beschikbaar stellen. Mooie Besede zal de Reiziger in dat geval informeren wanneer de reisdocumenten beschikbaar zullen worden gesteld.

Artikel 7: Annulering door de Reiziger

7.1 Indien de Reiziger een overeenkomst met Mooie Besede annuleert, is de Reiziger de volgende kosten verschuldigd aan Mooie Besede:

  • bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de dag van vertrek: 50% van de reissom;
  • bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot 1 maand (exclusief) vóór de dag van vertrek: 75% van de reissom;
  • bij annulering vanaf 1 maand (inclusief) tot de dag van vertrek of later: de volledige reissom.

7.2 Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

7.3 Indien als onderdeel van een door Mooie Besede aangeboden Reis het vervoer per lijndienst wordt uitgevoerd of bijzondere diensten worden aangeboden zoals bijvoorbeeld camperhuur, huur van motorboten of zeiljachten, autohuur, bezoek aan culturele- of sportevenementen, kunnen daarvoor afwijkende annuleringsvoorwaarden gelden. Indien deze van artikel 7.1 afwijkende annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn zullen deze in het door Mooie Besede gedane aanbod worden opgegeven.

7.4 Indien een Reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.

7.5 Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet de Mooie Besede aan de overblijvende Reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie. Voor de bedoelde Reiziger(s) wordt de reissom gewijzigd conform de prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels van artikel 5 gelden. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle Reizigers geannuleerd en zijn alle Reizigers annuleringsgeld verschuldigd.

7.6 Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom zal de totale reissom van de oorspronkelijke Reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.

Artikel 8: Opzegging & wijziging door Mooie Besede

8.1 Indien bijzondere omstandigheden daar om vragen, is Mooie Besede gerechtigd een overeenkomst met de Reiziger op te zeggen.

8.2 Van bijzondere omstandigheden is sprake indien de uitvoering van de overeenkomst in redelijkheid niet van Mooie Besede gevraagd kan worden. Zulks is het geval indien er een negatief reisadvies is uitgevaardigd voor een bestemming die onderdeel uitmaakt van de Reis. Ook in die gevallen dat de veiligheid van de Reizigers niet langer gegarandeerd kan worden of in geval van natuurrampen is Mooie Besede gerechtigd de overeenkomst op te zeggen.

8.3 Mooie Besede is gerechtigd om de Reis te wijzigen op grond van bijzonder omstandigheden, zoals omschreven in artikel 8.2.

8.4 De Reiziger heeft het recht om een door Mooie Besede doorgevoerde wijziging in de Reis af te wijzen indien de wijziging een wezenlijke verandering in de Reis teweeg brengt. Indien de wijziging(en) geen wezenlijke verandering in de Reis teweeg brengt is de Reiziger alleen gerechtigd om de wijziging(en) af te wijzen indien de wijziging(en) van dusdanige nadelige invloed is dat er van de Reiziger in redelijkheid niet kan worden verlangd deze wijziging(en) te accepteren.

8.5 Eventuele kosten die Mooie Besede bespaart door een wijziging in de Reis zullen in redelijkheid worden vergoedt aan de Reiziger.

8.6 In geval van wijziging doet Mooie Besede, tenzij dit niet mogelijk is, een alternatief aanbod. Mooie Besede zal dit alternatieve aanbod binnen 3 dagen nadat de Reiziger is geïnformeerd over de wijziging(en) in de originele Reis. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken:

  • de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;
  • de aard en klasse van de accommodatie;
  • de faciliteiten die de accommodatie verder biedt.

8.7 Bij de hier bedoelde beoordeling moet rekening worden gehouden met:

  • de samenstelling van het Reisgezelschap;
  • de aan Mooie Besede bekendgemaakte en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen of omstandigheden van de betrokken Reiziger(s) die door de Reiziger(s) als van wezenlijk belang zijn opgegeven;
  • de door de Reiziger verlangde afwijkingen van het programma of toevoegingen daaraan, die door Mooie Besede schriftelijk voor akkoord zijn bevestigd.

8.8 Als de Reiziger de wijziging of het alternatieve aanbod afwijst, heeft Mooie Besede het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

8.9 Indien de oorzaak van de wijziging(en) aan Mooie Besede kan worden toegerekend, is de schade die een Reiziger als gevolg mocht lijden, voor rekening van Mooie Besede. Indien de oorzaak van de wijziging(en) aan de Reiziger kan worden toegerekend, is de schade die de Reiziger als gevolg mocht lijden voor rekening van de Reiziger. In andere gevallen dragen Mooie Besede en de Reiziger beiden hun eigen schade.

8.10 Indien na aanvang van de overeengekomen Reis een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet kan worden verleend, zorgt Mooie Besede ervoor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op continuering van de Reis.

8.11 Mooie Besede zal de Reiziger informeren over wijziging in de vertrektijd. Deze verplichting geldt ten aanzien van de terugreis niet jegens Reizigers die hebben geboekt voor uitsluitend vervoer en/of van wie het verblijfsadres niet bekend is.

Artikel 9: Aansprakelijkheid en overmacht

9.1 Eventuele klachten over de Reis dient de Reiziger overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 10 aan Mooie Besede kenbaar maken.

9.2 Eventuele schade die de Reiziger mocht lijden gedurende de Reis, zal slecht door Mooie Besede worden vergoedt indien de aansprakelijkheid voor de gelede schade op grond van de wet, regelgeving of rechtspraak aan Mooie Besede toegerekend kan worden.

9.3 Mooie Besede zal niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade die de Reiziger lijdt als gevolg van een tekortkoming bij de uitvoering van de Reis die toe te rekenen is aan de Reiziger, indien deze tekortkoming niet in redelijkheid te voorzien was, de tekortkoming te wijten is aan overmacht aan de kant van Mooie Besede of een door Mooie Besede ingeschakelde derde of de schade het gevolg is van extreme weersomstandigheden.

9.4 Mocht aansprakelijkheid aan de kant van Mooie Besede worden aangenomen, komt slechts die directe schade voor vergoeding in aanmerking. Indirecte schade die de Reiziger mocht lijden, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

9.5 Mooie Besede is nimmer aansprakelijk indien de Reiziger de geleden schade op een door de Reiziger afgesloten verzekering heeft kunnen verhalen. Daaronder begrepen worden in ieder geval: een Reis- en/of annuleringsverzekering.

9.6 De aansprakelijkheid van Mooie Besede is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval krachtens de door Mooie Besede afgesloten verzekeringsovereenkomst wordt uitgekeerd. Mocht er onverhoopt geen uitkering krachtens de genoemde verzekeringsovereenkomst plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Mooie Besede beperkt tot € 5000,- (zegge: vijfduizend Euro).

9.7 De bepalingen aangaande de aansprakelijkheid zijn ook van toepassing op diensten die door Mooie Besede ingeschakelde derden en werknemers van Mooie Besede worden uitgevoerd.

Artikel 10: Klachten & toepasselijk recht

10.1 Indien een Reiziger klachten heeft gedurende een Reis, zal Mooie Besede de klacht direct in behandeling nemen en binnen 24 uur reageren op een door de Reiziger ingediende klacht.

10.2 Indien een Reis niet verloopt overeenkomstig de daaraan redelijk te stellen eisen, zullen de kosten die gemaakt worden ter afhandeling van de klacht voor rekening van Mooie Besede komen.
10.3 Indien een Reis niet overeenkomstig de verwachtingen verloopt en deze omstandigheden niet aan Mooie Besede en de Reiziger toe te rekenen zijn, zullen de kosten welke gemaakt worden om de Reis alsnog aan de verwachting te laten voldoen, door de Reiziger en Mooie Besede gedeeld worden.

10.4 Klachten dienen zo spoedig mogelijk aan Mooie Besede gemeld te worden. De Reiziger maakt de klacht kenbaar aan Mooie Besede en indien mogelijk aan de derde die op de plaats van de Reis als vertegenwoordiger van Mooie Besede dient.

10.5 Indien Mooie Besede gedurende een Reis een klacht niet naar wens kan verhelpen, dient de Reiziger na afloop van de Reis, doch binnen 14 dagen na afloop van de Reis, contact op te nemen met Mooie Besede middels een door Mooie Besede beschikbaar gesteld klachtenformulier. Mooie Besede zal de klacht daarna in behandeling nemen en binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren.

10.6 Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

10.7 Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is.

10.8 Alle vorderingsrechten vervallen één jaar na afloop van de Reis (of, indien de Reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum). Vorderingen ter zake van letselschade verjaren één jaar na afloop van de Reis (of indien de Reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum). Partijen zijn aan de in dit lid genoemde termijnen gehouden tenzij het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat Mooie Besede op deze termijnen een beroep doet.

11. Garantieregeling

11.1 Ee verkopen eigen arrangementen dus is het garantiefonds nodig. Wij zij lid van Garantiefonds GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Touroperators).

 

Voorburg, 19. 2. 2017

Dit document is bijgewerkt:

  • 2. 5. 2017 Artikel 7.1
HOE KUNNEN WE JE HELPEN?
Your Information will never be shared with any third party.
Ask us anything that is on your mind regarding holiday in Slovenia. We will answer your question in 1 working day.
We offer free of charge advice to our subscribers. By sending us a question, you confirm that you agree with receiving our occasional tips and stories about Slovenia. No spamming, we promise.
HOE KUNNEN WE JE HELPEN?
Jouw informatie wordt in geen geval gedeeld met derden.
Vraag ons alles wat je wil weten over een vakantie in Slovenie.
We bieden kosteloos advies. Als u een vraag stelt stemt u in om af en toe een tip of verhaal over slovenie te ontvangen. Geen spam, dat beloven we.
We beantwoorden je vraag binnen 2 werkdagen.
Dank je wel!
Dank je wel!
HOE KUNNEN WE JE HELPEN?
foto: Marleen Menken
Dank je wel!
HOE KUNNEN WE JE HELPEN?
foto: Marleen Menken
Dank je wel!
I would like to receive press news from Slovenia.
Thank you!
IK WIL BERICHT ONTVANGEN
Dank je wel!
MIJN SLOVENIË EBOOK COLLECTIE:
SOCA VALLEI WANDELROUTES
BEDANKT! JE EBOOK IS IN JE EMAIL INBOX.
MIJN SLOVENIË EBOOK COLLECTIE:
BOHINJ WANDELROUTES
BINNENKORT ...
MIJN SLOVENIË EBOOK COLLECTIE:
BOHINJ WANDELROUTES
BEDANKT! JE EBOOK IS IN JE EMAIL INBOX.
Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te blijven maken van deze website geeft u hiervoor akkoord.
I would like to be notified when I can register for Boek Mijn Slovenië
Thank you!
Dank je wel!
WE BESPAREN JE TIJD EN ZORGEN
// SPECIALE SELECTIE
Kwalitatieve en gecontroleerde aanbiedingen
//FLEXIBELE BOEKINGSOPTIES
50 % nu betalen en 50 % later
// GOED GEREGELD
Online veiligheid, garantiefonds, verschillende verzekeringen...
Op jou afgestemd reisplan met een boeking ter waarde van 100 euro
// GRATIS REISPLAN
Vandaag zijn we bezig met onderhoud van ons reserveringssysteem. Onze excuses voor het ongemak! Morgen kunt u weer gebruik maken van het boekingssysteem.
ONDERHOUD
OP MAAT
En wij gaan voor jou een accommodatie uitzoeken of rondreis creëren.
ZONDER EXTRA KOSTEN
LAST MINUTE
ZOMER 2018
Zie hier waar nog plaats is deze zomer
KAARTEN
Wandelkaarten, Toeristische kaarten, Wegenkaarten